23400322

Xiqiao Village, Daxing Town, Yuhong District, Shenyang City